• نمایندگی ها
 • نمایندگی ها

Scope : province/country :
 • استان اصفهان - اصفهان (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان اصفهان - شهر اصفهان
 • استان اصفهان - اصفهان (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان اصفهان - شهر اصفهان
 • استان اصفهان - کاشان (نمایندگی فست فودی) Management:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان اصفهان - شهر کاشان
 • استان اصفهان - زرین شهر (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان اصفهان - زرین شهر
 • استان البرز - کرج (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان البرز - شهر کرج
 • استان البرز - کرج (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان البرز - شهر کرج
 • استان البرز - هشتگرد (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان البرز - شهر هشتگرد
 • استان آذربایجان شرقی - تبریز (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز
 • استان آذربایجان شرقی - تبریز (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز
 • استان آذربایجان غربی - سلماس (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان غربی - شهر سلماس
 • استان آذربایجان غربی - بوکان (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان غربی - شهر بوکان
 • استان آذربایجان غربی - ارومیه (نماینده محصولات فست فودی و لبنی) Management:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه
 • استان تهران- تهران (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان تهران- شهر تهران
 • استان تهران- تهران (فاقد نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان تهران- شهر تهران
 • استان خراسان رضوی - مشهد (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان خراسان رضوی - شهر مشهد
 • استان خوزستان - اهواز (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان خوزستان - شهر اهواز
 • استان سیستان و بلوچستان - زابل (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان سیستان و بلوچستان - شهر زابل
 • استان فارس - شیراز (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان فارس - شهر شیراز
 • استان قزوین - قزوین (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان قزوین - شهر قزوین
 • استان قم - قم (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان قم - شهر قم
 • استان قم - قم (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان قم - شهر قم
 • استان کرمانشاه - کرمانشاه (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
 • استان کرمانشاه - کرمانشاه (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
 • استان کرمانشاه - کرمانشاه (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
 • استان گلستان - گرگان (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گلستان - شهر گرگان
 • استان گلستان - گنبد کاووس (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گلستان - شهر گنبد کاووس
 • استان گلستان - علی آباد کتول (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گلستان - شهر علی آباد کتول
 • استان گلستان - علی آباد کتول (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گلستان - شهر علی آباد کتول
 • استان گلستان - علی آباد کتول (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گلستان - شهر علی آباد کتول
 • استان گیلان - رشت (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گیلان - شهر رشت
 • استان گیلان - رشت (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گیلان - شهر رشت
 • استان گیلان - آستارا (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان گیلان - شهر آستارا
 • استان مازندران - چالوس (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مازندران - شهر چالوس
 • استان مازندران - نور (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مازندران - شهر نور
 • استان مازندران - بابل (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مازندران - شهر بابل
 • استان مازندران - قائم شهر (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مازندران - شهر قائم شهر
 • استان مازندران - آمل (نماینده محصولات فست فودی و لبنی) Management:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مازندران - شهر آمل
 • استان مازندران - ساری (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مازندران - شهر ساری
 • استان مازندران - ساری (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مازندران - شهر ساری
 • استان مرکزی - اراک (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان مرکزی - شهر اراک
 • استان هرمزگان - کیش (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان هرمزگان - جزیره کیش
 • استان هرمزگان - کیش (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان هرمزگان - جزیره کیش
 • استان هرمزگان - بندر عباس (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان هرمزگان - شهر بندر عباس
 • استان همدان - همدان (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان همدان - شهر همدان
 • استان یزد - میبد (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان یزد - شهر میبد
 • استان بوشهر - بوشهر (نماینده محصولات فست فودی) Management:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان بوشهر - شهر بوشهر
 • استان بوشهر - بوشهر (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان بوشهر - شهر بوشهر
 • کشور عراق Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:کشور عراق
Management:
Phone:
Address: